Metoder coaching

Så här arbetar jag med Coaching – Individuellt chefsstödIndividuell chef coaching

En effektiv metod för professionell utveckling i chefsrollen.

DU är i FOKUS! Jag utgår från individens situation och behov och mål.

Du får chefsstöd i din specifika situation och kan utvecklas i din roll. Det ger dig ny kunskap och nya insikter att hantera din situation på ett mer adekvat sätt. Ämnet du vill ta upp kan vara hantering av ”besvärliga personer”, skapa delaktighet i arbetsgruppen eller hitta nya perspektiv på organisations- och ledningsstrukturer.

Jag arbetar med alla nivåerna: Individ, Grupp och Organisationsnivå. Ansvarig för processen är alltid en Professionell Coach, certifierad av Internationella coachfederationen ICF med minst ACC-certifieringsnivå.

Coaching kan ofta förstärka ett Ledarutvecklingsprogram, alternativt förstärka och fördjupa en Ledningsgruppsutveckling, eller för att bibehålla och förstärka förändringen i organisationen.

 

 

Olika metoder och arbetssätt

Rollträning och ”tomma stolen”

Två enkla, förbluffande effektiva metoder för att utveckla insikt i en situation eller om en annan människas perspektiv och därmed utveckla sin förmåga att hantera den. Används när deltagarna känner tillräcklig tillit till varandra och till handledaren. Ett dynamiskt socialpsykologiskt koncept utvecklat främst av J.L. Moreno.

 

Rollkonceptet

Rollkonceptet, som jag använder det, är ett dynamiskt socialpsykologiskt koncept utvecklat främst av J.L. Moreno. Använder detta koncept för att undersöka och beskriva rollkrav och rollsystem i organisationer och för att identifiera utvecklingsbara roller hos deltagarna. Konceptet utgår från att vi människor inte endast är rolltagare utan även rollskapare.

 

Action Methods

Samlingsnamnet på några verkningsfulla förhållningssätt i bl a utbildning, utveckling och problemlösning. Den svenska översättningen av detta i USA myntade begrepp är AKTIONSMETODER. Metoderna bygger på urgammal kunskap om människors beteenden och bygger på solid pedagogisk och beteendevetenskaplig teori. Här ses kompetens som en kombination av kunskap, färdigheter och attityder. Att inlärning av färdigheter bäst sker i en simulerad verklighet. Vi lär oss av att handla/agera och därefter reflektera kring hur vi handlar och sedan utvärdera, i en s k ”LEARNING LOOP”. Metoderna passar väl som verktyg i organisationsförändring.

 

EQ – Emotionell intelligens/kompetens

Omfattande forskning tyder på att emotionell intelligens utgör nyckelfaktorer för både privat och yrkesmässig framgång. Det är vårt sätt att förhålla oss till oss själva och till andra som är avgörande faktorer för att lyckas såväl privat som i jobbet. Därför arbetar jag med EQ för ökad effektivitet, högre produktivitet och personligt välbefinnande för individen.

 

GROW model

John Whitmore, författare till boken ”Coaching för bättre resultat”

 

Coaching för ögonblickligt resultat

En vidareutveckling av Whitmores GROW modell. Har utvecklats av Max Landsberg, som under 16 år arbetade som coach på McKinsey & Company. Med hjälp av denna modell kan man medvetandegöra tankemodeller, uppmärksamma begränsningar som hindrar en lösning samt genom frågor och effektivt lyssnande underlätta för personen att själv finna möjligheter som leder framåt mot önskat resultat.

 

Metoder Ledarskap

Kontakta Barrskog Konsult

Vem är Gunilla Barrskog?