Organisatorisk & social arbetsmiljö

Här styr dokument från Arbetsmiljöverket (AFS 2015:4) hur arbetsgivare ska främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa.

Vi kan reda ut komplexiteten i höga sjukskrivningar och höga kostnader på grund av psykosocial ohälsa som idag bara ökar. Arbetsmiljöverket ställer krav på att det finns ett systematiskt arbete med arbetsmiljön. En kartläggning i en arbetsgrupp, avdelning visar tydligt vad som fungerar och vad som brister på arbetsplatsen. Detta ger en möjlighet till gemensam syn på nuläget, sätter arbetsmiljön i fokus i er vardag. Med återkoppling på resultatet kommer också förslag till åtgärdsplaner för att avhjälpa brister och utveckla organisationen.

Konflikthantering

För att organisationen, grupper och individer skall fungera effektivt behöver konflikter redas ut i tidigt skede.

Min erfarenhet och kompetens har jag byggt upp i samarbete med Thomas Jordan, docent, forskare och lärare vid institutionen för arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. 

Med hans teorier, erfarenheter och kunskaper som grund åtar jag mig konflikthanteringsuppdrag på arbetsplatser. Det kan vara en kartläggning för att reda ut en konflikt, kränkning eller andra svårigheter i en arbetsgrupp. Ju tidigare konflikten hanteras ju större möjlighet är det att de inblandade kan gå vidare i ett lärande tillsammans snarare än ett avskiljande med maktmedel.