Stresshantering

Du får arbeta med ett ACT (KBT) och stresshanteringsprogram där du får en ökad medvetenhetsnivå och sätter tydliga mål med ditt liv. Ett arbete med att tydliggöra din värdegrund och vad som är viktigt i ditt liv hjälper dig att ”styr både dina handlingar och dina tankar”. När du själv väljer att fokusera på det du vill uppnå minskar stressnivån och du blir friare. Välj om du vill köra programmet på egen hand eller med coachstöd och feedback. Båda alternativen kan erbjudas till riktade grupper av chefer och medarbetare som upplever hög stress i vardagen. välj enbart

Digitalt anti-stressprogram

Interaktivt antistress-program som stärker din förmåga att hantera stress både i arbets- och vardagslivet. Här genomför du programmet på egen hand.

Digitalt anti-stressprogram med coachstöd och feedback

Här skapar vi en grupp internt, där jag som handledare följer gruppen, har gruppmöten och coachar deltagarna under programmet.

 
Feedback om genomförande av programmen

”Vi ville få upp ögonen på personalen, ge dom möjligheter att påverka sitt eget stresspåslag”

”hela programmet har varit så betydelsefullt för förbättring av den psykosociala arbetsmiljön för enhetschefer”

 

 

Krishantering

Vid stress- och krishantering skiljer vi på akut stress (kris) eller långvarig stress. Detta kan upplevas vid stora förändringar, omorganisationer, övertalighet eller otydlighet i organisationen, ledarskapet eller uppdraget. Något som uppkommit snabbt eller haft en långt pågående tärande på egna personen. Alla har vi egna erfarenheter och mönster som påverkar oss både omedvetet och medvetet.

Till dig som person kan öka det personliga självledarskap och öka din självmedvetenhet, vilket skapar större trygghet och tillit i pågående påfrestande situationer.

Vi erbjuder också stöd till ledning och chefer i förändringsprocesser och omorganisationer, för att hålla strukturerna och minska risken för att medarbetare far mer illa än nödvändigt.

Ingår också ett nationellt nätverk av handledare för olika roller i en akut krissituation. Här finns möjlighet att erbjuda både krisledning och  samtalsledare för avlastande samtal, både under och efter en händelse.

Vi erbjuder:
  • konsultstöd för uppdatering av policys, riktlinjer och genomgång av arbetsmiljöverkets krav på arbetsplatsen dokument och handlingsplaner och
  • skräddarsydda utbildningar i avlastande samtal, kamratstöd och krisledning.